Action Plan

Regulamin korzystania z usługi Action Plan

 • Ogłoszono 1 czerwca 2022 r.

System Action Plan zapewnia funkcje związane z zarządzaniem operacyjnym przedsiębiorstwem, a także funkcje specjalistyczne związane z przeprowadzaniem audytów i wdrażaniem w firmach polityki ciągłego doskonalenia (dalej jako “System” lub “Action Plan”).

Niniejszy dokument określa warunki, zgodnie z którymi Klient może korzystać z usług Systemu Action Plan, w tym: platform online, aplikacji mobilnych, powiadomień e-mail, interfejsów API oraz witryn internetowych (dalej łącznie jako “Usługi"). Dostawcą Usług jest Ruby Logic Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) na pl. Żwirki i Wigury 9A/5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000933511, kapitał zakładowy: 50.000 złotych, NIP 5472228121, REGON 520477998 (dalej jako “Dostawca”).

Dostęp do Usług i korzystanie z nich są uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków świadczenia usług (dalej jako „Umowa”). Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i wyraża zgodę na związanie się niniejszą Umową oraz na gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z Polityką prywatności Action Plan - Załącznik nr 2.

Definicje

Okres ewaluacyjny - jednorazowy, trwający maksymalnie 60 dni okres, w którym Klient może przetestować Action Plan w ramach wyznaczonych przez Dostawcę limitów i bez ponoszenia kosztów Opłaty licencyjnej.

Okres licencyjny - czas, w którym Klient korzysta z Action Plan ponosząc koszty związane z Opłatą licencyjną.

Opłata licencyjna / Opłata abonamentowa - (zamiennie) kwota miesięcznego lub rocznego abonamentu wynikająca z udzielenia Klientowi przez Dostawcę licencji na korzystanie z Systemu w wyznaczonych limitach i na określony czas.

Klient - firma lub osoba wykorzystująca oprogramowanie Action Plan w trakcie trwania Okresu ewaluacyjnego lub Okresu licencyjnego.

Oferta - dokument przedstawiony Klientowi przez Dostawcę przed rozpoczęciem Okresu licencyjnego, określający limity zasobów udostępnionych Klientowi oraz wysokość Opłaty licencyjnej.

Platforma internetowa Action Plan - serwis internetowy dostępny pod jednym z adresów określonych w Załączniku nr 1, będący głównym elementem systemu Action Plan.

Action Plan Pulse - aplikacja mobilna dostępna dla użytkowników telefonów z systemem operacyjnym Android lub iOS, zintegrowana z Action Plan.

Konto użytkownika - określony przez identyfikator (adres e-mail) i chroniony hasłem zapis w bazie danych jednoznacznie identyfikujący osobę w Platformie internetowej Action Plan i zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych.

Konto Pulse - określony przez identyfikator (numer telefonu komórkowego z kodem kraju) i chroniony hasłem zapis w bazie danych jednoznacznie identyfikujący osobę w aplikacji mobilnej Action Plan Pulse.

Autentykacja - proces uzyskiwania dostępu do zasobów polegający na wprowadzeniu poprawnego identyfikatora i hasła.

Korzystanie z Usług Action Plan

 • Pod warunkiem zaakceptowania i przestrzegania przez Klienta warunków niniejszej Umowy, Dostawca udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na wewnętrzne korzystanie i dostęp do Usług w zakresie i w limitach określonych w Ofercie.
 • Dostęp do Usługi określony jest indywidualnie dla każdego Klienta w dokumencie Oferty.
 • Platforma internetowa Action Plan dostępna jest pod jednym z adresów internetowych określonych w Załączniku nr 1. Dostęp do Platformy internetowej wymaga posiadania Konta użytkownika i przeprowadzenia procesu Autentykacji.
 • Aplikacja mobilna Action Plan Pulse jest dostępna publicznie i możliwa do pobrania przez użytkowników telefonów z systemem operacyjnym Android lub iOS. Adresy do pobrania aplikacji określone są w Załączniku nr 1. Dostęp do aplikacji mobilnej wymaga posiadania Konta Pulse i przeprowadzenia procesu Autentykacji.
 • System Action Plan to rozwiązanie dostępne w chmurze, a Klient uzyskuje dostęp do bieżącej wersji Systemu (as is) bez możliwości wpływania na zakres i kształt dostępnych funkcji.
 • Korzystanie z Usługi wiąże się z przetwarzaniem Danych Osobowych. Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych przez Dostawcę zgodnie z Polityką prywatności Action Plan opisaną w Załączniku nr 2.
 • Korzystanie z Usługi dozwolone jest tylko przez osoby dorosłe (powyżej 18-go roku życia).
 • Dostawca zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie w ramach Usług.

Prawa i obowiązki Dostawcy

 • Obowiązkiem Dostawcy jest, z zastrzeżeniem punktu 2, zapewnienie nieprzerwanego i bezawaryjnego działania wszystkich elementów Systemu Action Plan oraz dbałość o bezpieczeństwo i spójność danych.
 • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub błędne działanie Systemu lub jego poszczególnych elementów m.in. w przypadku kiedy:
  • a. Przyczyna problemu leży po stronie dostawców zewnętrznych usług, z których korzysta Dostawca, w tym: usług hostingowych i usług DNS,
  • b. Awaria lub niedostępność trwa krócej niż 8 godzin roboczych naliczanych w dni robocze między godziną 8 a 16 czasu środkowoeuropejskiego,
  • c. Klient dopuścił się któregokolwiek z działań zabronionych opisanych w rozdziale “Działania zabronione”,
  • d. Klient nie dokonał opłaty abonamentowej w terminie i występuje zaległość,
  • e. Dostawca został zmuszony przez odpowiedni organ administracyjny do zaprzestania świadczenia Usługi lub wyłączenia któregokolwiek z elementów Systemu,
  • f. Wystąpiły zmiany w zasadach publikacji aplikacji mobilnych w sklepach App Store lub Google Play uniemożliwiające publikację aplikacji mobilnej w aktualnej formie,
  • g. Urządzenie lub oprogramowanie Klienta nie jest przystosowane do obsługi któregokolwiek z elementów Systemu.
 • Funkcje Usług świadczonych przez Action Plan stale się rozwijają, a forma i zakres Usług świadczonych przez Action Plan mogą się od czasu do czasu zmieniać. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w bieżącym zakresie Usług, w tym do wyłączenia (na stałe lub tymczasowo) pewnych funkcji bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 • Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia polityki ciągłego doskonalenia Systemu poprzez:
  • a. Dbałość o bezpieczeństwo zasobów i wprowadzanie niezbędnych poprawek bezpieczeństwa,
  • b. Reagowanie na incydenty zgłoszone przez Klientów Systemu,
  • c. Kolekcjonowanie pomysłów na rozwój Systemu i wdrażanie tych, które sam Dostawca uzna za zasadne i wartościowe dla wszystkich Klientów Systemu.

Prawa i obowiązki Klienta

 • Klientowi przysługuje prawo do odbycia jednego, trwającego maksymalnie 60 dni, Okresu ewaluacyjnego. W uzasadnionych przypadkach, jakim jest np. podejrzenie o szpiegostwo korporacyjne, Dostawca może odmówić udzielenia dostępu na Okres ewaluacyjny.
 • Klient jest zobowiązany do zachowania poufności swojego hasła, a także odpowiada za ograniczenie dostępu do swojego Konta użytkownika i Konta Pulse osobom trzecim.
 • Klient zobowiązuje się nie udostępniać swojego hasła ani innych informacji dostępowych osobom trzecim, tymczasowo lub na stałe i zobowiązuje się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane w ramach jego Konta użytkownika lub Konta Pulse, niezależnie od tego, czy działania te były autoryzowane przez Klienta.
 • Klient zobowiązuje się natychmiast powiadomić Dostawcę o każdym nieautoryzowanym użyciu Konta użytkownika lub Konta Pulse.
 • Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat abonamentowych. Czasowa awaria lub niedostępność systemu nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności lub obniżenia kwoty abonamentu, co Klient akceptuje.

Działania zabronione

Klient zobowiązuje się nie angażować się w żadne z następujących działań zabronionych:

 • inżynierii wstecznej lub dekompilacji Usług lub jakiegokolwiek ich składnika, ani w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy, kod wynikowy lub podstawową strukturę, pomysły, know-how lub odpowiednie algorytmy do Usług lub próbować stworzyć zastępczą lub podobną usługę poprzez korzystanie z Usług lub dostęp do nich, chyba że jest to wyraźnie dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo,
 • kopiowanie, wynajmowanie, sprzedawanie, przenoszenie, przypisywanie, udzielanie podlicencji lub zmienianie jakiejkolwiek części Usług,
 • używanie, bez pisemnej zgody Action Plan, nazwy “Action Plan” do wspierania lub promowania dowolnego produktu lub usługi, w tym produktu lub usługi, która korzysta z Usług,
 • korzystanie z Usług do jakichkolwiek nielegalnych, nieautoryzowanych lub w inny sposób niewłaściwych celów lub w jakikolwiek sposób, który naruszałby niniejszą Umowę, lub w związku z jakimikolwiek produktami, usługami lub działaniami, które konkurują z Systemem Action Plan,
 • usuwanie wszelkich informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności związanych z Usługami,
 • korzystanie z Usług w sposób, który, jak ustali Dostawca, według Jego wyłącznego uznania, przekracza uzasadnioną liczbę żądań, stanowi nadmierne lub nadużycie lub w inny sposób jest niezgodny z jakąkolwiek częścią dokumentacji Usług,
 • obchodzenie jakiejkolwiek kontroli bezpieczeństwa lub mechanizmu dostępu do Usług.

Opłaty i warunki płatności

 • Podstawą do naliczania opłat jest dokument Oferty przedstawiony Klientowi przez Dostawcę przed rozpoczęciem Okresu licencyjnego, zawierający informacje o dacie rozpoczęcia okresu, dacie zakończenia okresu, wysokości opłaty licencyjnej oraz limity korzystania z Usługi, w tym:
  • a. Limit aktywnych Kont użytkowników,
  • b. Limit aktywnych Kont Pulse,
  • c. Limit miejsca na załączniki,
  • d. Limit list kontrolnych modułu audytowego
  • e. Limit stref audytowych w module audytowym.
 • Z wyłączeniem darmowego Okresu ewaluacyjnego, Klient zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat licencyjnych w całym okresie, który obejmuje Oferta przedstawiona Klientowi. Czasowa awaria lub niedostępność systemu nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności lub obniżenia kwoty abonamentu, co Klient akceptuje.
 • Opłata abonamentowa jest dokonywana z góry na podstawie faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę w terminie:
  • a. Do 10 dnia miesiąca w przypadku płatności miesięcznych,
  • b. Do 10 dni roboczych od rozpoczęcia Okresu licencyjnego w przypadku płatności za rok z góry.
 • W przypadku zwłoki w płatności Opłaty licencyjnej, Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości oraz do czasowego lub całkowitego wstrzymania świadczenia Usługi.

Ustalenia końcowe

Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od chwili ogłoszenia.

Pierwotnym językiem Regulaminu, strony internetowej jest język polski. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetłumaczoną treścią należy rozstrzygać je poprzez odniesienie się do oryginalnej wersji językowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika konieczność rozstrzygnięcia ich na podstawie innej wersji językowej.

Załączniki